ピンイン一覧

ピンインから漢字検索できます。

スポンサードリンク

  

a  

bà   bàn   báo   bā   bāi   bǎi   bēi   bēn   bēng   běng   biāo   bié   biāo   biǎn   bì   bǐ   bo   bò   bó   bō   bǔ   bài   bàn   bàng   bào   bèi   bèn   bìng         bēng      bīn     

chà   chā   chǎng   chén   chóu   chuài   chuán   chuí   chuò   chuā   chuǎng   chún   chǔ   chái   chán   chèn   chì   chù   chā   chāng   chāo   chēng   chě   chōng   chǒu   chǔn   cuán   cuì   cuò   cáo      cén   còu         cān   cāng   cēng      cōng   cǎi   cǔn  

dàn   dá   dā   dāng   de   dèn   dé   dēng   dià   diān   dié   diē   dié   diān   diāo   diū   dì   dìng   dí   dī   dòu   dōu   dǒu   duì   duǒ   duì   duó   duān   dū   dàn   dàng   dào      dèn   dèng            dīng   dōng   dōu   dūn   dǎi  

fà   fán   fā   fān   fāng   fǎ   fèn   fěng   fiào   fù   fú   fū   fǔ      fán   fèi   fèn   fèng         fēng   fěng   fǎng   fǒu  

gāo   gōng   guāng   guì   guō   guài   guān   guāng   guī   guō   guǎ   gū   gài   gàn   gào      gén   gòu      gāng   gēng   gěi   gōng      gǔn  

hm   hòu   huān   huǎng   huà   huài   huàn   huáng   huì   huō   hú   hū   hǔ   hàn   hào   háng      hòu      hùn      hāi   hēi   hēng   hěn   hōng  

jià   jiàng   jiě   jiè   jiù   jiǎ   jiǎn   jiǎng   jiǎo   jiǒng   jí   jī   jīn   jīng   juàn   jué   jǔ      jìng      jùn   jǐn  

kuí   kuài   kuò   kuān   kuī   kuǎ   kuǎng   kàng      kòu   kùn   kāo   kēng   kěn   kōng         kǎi   kǎn  

lá   lǎn   liě   liàn   liáo   liè   liù   liǎ   liǎng   lì   lí   líng   lī   lǐ   lo   lóng   lóu   luǎn   luǒ   lǔ      lái   lán   láng   láo      lèng      lìn   líng   lóu      lún   lüè   lěi   lǒng  

má   mán   men   miù   miāo   miē   miǎn   mò   mó   mǔ      mài   mán   máng   máo   méng      míng      móu         měi   mǐn  

nà   ne   nián   niáng   niàn   niáng   niè   niū   niǎo   nuán   nuó   nàng   nán   nèi   nèn   néng   nìng      nín   nóng      nún   nüè      nǎi   nǎo   nǒu  

pá   pán   páo   péng   pià   piá   pián   piāo   piǎn   piào   piè   piān   pí   pò   pō   pōu   pǒ   pū   pài   pàn   páng   páo   péng      píng         pēi   pěn   pǐn      pǒu  

qià   qiàn   qiáo   qiè   qióng   qiú   qiāng   qī   quǎn   què   quán   què   qín         qīng   qūn  

ruá   ruì   ruò   ruǎn   ráng   ráo   rèn      róu   rùn      rēng      rǎn   rǒng  

sè   shá   shè   shé   shéi   shě   shì   shí   shuí   shuài   shuì   shuā   shuān   shuāng   shuō   shà   shài   shàn   shào   shè   shì   shí   shòu   shāng   shēn   shěng   shū   shǐ   shǔn   sī   sòu   suī   suō   suǎn   sù      sài   sàng   sào            sēn   sēng   sōng   sūn   sǎn   sǒu  

ta   tà   tiě   tiǎn   tiǎo   tì   tí   tuó   tuán   tuō   tuǐ   tú   tái   tán   táo      téng      tíng   tóng      tōu   tūn   tǎng  

wàn   wǎng   wèi   wén   wěi   wù   wǔ   wáng      wāi   wěi   wěn   wěng      wǎn     

xiān   xiàng   xiào   xié   xiā   xiān   xiōng   xiū   xī   xuān   xuē   xùn   xìng   xún      xīn     

yán   yé   yí   yíng   yī   yǒu   yuàn   yuè      yáo   yín   yóu   yùn      yīng      yǎn   yǎng      yǒng     

zen   zhè   zhǒu   zhuì   zhuàn   zhuàng   zhuì   zhuā   zhuāi   zhuō   zhài   zhàn   zhào   zhé   zhòng   zhòu   zhā   zhāng   zhēn   zhēng   zhī   zhǔ   zhǔn   zuàn   zuò   zuī   zài         zéi      zòng   zòu      zāng   zāo   zēng   zǎn   zǔn  

ài   ào   án   áng   è   éi   ér   ó  

ēn   ēng  

ń  

ǒu  

ḿ  


広告

次の中国語の意味は?
易识别   使成方形   使失去感觉的  

次の韓国語の意味は?
쐐기털   의 특색이 되다   명백한  

漢字ランダム読み 📖
時貞   壽亀      

漢字ランダム書き 🖊
小鰭   廻船   智次郎   

名前や漢字の小話 📓

時事ニュース漢字 📺
恒星間天体   超音波検査   目的意識  

トップへ戻る